Kategoriler

Yancümle Bağlaçları - Subordinating Conjunctions

Bir yan cümleciği ana cümleye bağlayan bağlaçlardır. Cümlecikler, kendi başlarına bir cümle değildirler. Örneğin “karar vermeden önce” bir yan cümleciktir. Bunun bir cümle haline gelmesi için ana cümleye bağlanması gerekir. Bu da şu şekilde yapılabilir: “Karar vermeden önce iyice düşünmen gerekir. “

01/21/2010 14:17:03

Yan cümlecik bağlaçları, cümleciklerin başında kullanılırlar ve yan cümleciğin esas cümle ile olan ilişkisini gösterirler. Yan cümlecikler temel cümlecikten önce veya sonra kullanılabilirler. Önce kullanıldıkları zaman arkalarından virgülle kullanılırlar. Örneğin: They are not listening although they want to learn.  Although they want to learn, they are not listening. Yan cümle bağlaçları kendi iç


01/21/2010 14:13:28

Belli bir durumda beklenmedik bir zıtlık (concessive contrast) belirtirken birçok farklı bağlaç kullanılabilir. Bu bağlaçların ilk grubu birbirinin yerine kullanılabilien 'dan sonra yer alan temel cümlecikte anlamı güçlendirmek için cümleye Concessive contrast bildiren bağlaçların ikinci grubu olarak yine birbirlerinin yerine kullanılabilen de anlamca zıtlık ifade edebildiği için onu da bu başlık


01/21/2010 14:10:58

İngilizce'de doğrudan zıtlık bildiren zarf cümleciklerinde    Doğrudan Zıtlık Bildiren Zarf Cümlecikleri - Direct Contrast Whereas Ali was a lazy student, the others were hardworking . (Ali tembel bir ögrenciyken diğerleri çok çalışkan.) While you are a generous person, your sister is so stingy. (Sen cömert biri olduğun halde kız kardeşin çok cimri.) John likes fish whereas/while his wife hates. (