Kategoriler

Sıfatlarda Karşılaştırma - Comperatives & Superlatives

İsimlerin özelliklerinin birbirleri ile karşılaştırıldığı cümlelerdir.

03/09/2012 14:40:02

sıfatlarda karşılaştırma alıştırmalarını burada çözebilirsiniz.


10/13/2010 12:56:29

          Fill in the blanks with comperative form of the adjectives in the brackets. Use as ... as. (Boşlukları doldurmak için parantez içindeki sıfatları kullanın. as ... as (kadar) yapısıyla uygun şekilde doldurun.) 


07/28/2010 11:12:13

Boşlukları doldurmak için big x 4, long x 2, developed x 2, large, crowded, old, popular, high, short sıfatlarını kullanın.               


02/03/2010 17:09:52

"as ... as" yapısının birden çok işlevi vardır. 1. Karşılaştırma yapmak için kullanılır. 2. 'as soon as' ve 'as long as' bağlaç olarak da kulanılır. 'as soon as'  "as .... as" Yapısı I'm not as young as you, slow down. (Senin kadar genç değilim, yavaşla.) Jane works as hard as Gwen, but she has a problem with her style of working. (Jane de Gwen kadar çok çalışıyor ama onun çalışma tazrında bir pro


01/21/2010 17:25:56

Karşılaştırdığımız iki şeyin eşit olup olmadığını belirtmek için kullanılır. - burada karşılaştırdığımız özellik yani sıfat cold kelimesidir. Bu kelimeden önce ve sonra Comperatives I- As ... as: Kadar A tiger is as wild as a lion. (Kaplan aslan kadar vahşidir.) Ottoman Empire is not as old as Seljuk (Osmanlı İmpatarotluğu Selçuk kadar eski değildir.) Is silver as dear as gold? (Gümüş altın kadar


01/21/2010 17:24:15

Sıfatlarda Karşılaştırma II (Comperatives - Superlatives) -  Bu konuyla ilgili alıştırmayı çözmek için :  II - More ....... than/ ....er than: daha ... III - The most .......... /the ......est: en ... Yukarıda belirttiğimiz kuralların dışına çıkan düzensiz sıfatlar: YAZIM KURALLARI This e-mail is more urgent than the other e-mail. (Bu e-posta diğer e-postadan daha acil.) Imagination is more import