conjunctions


02/11/2010 14:25:06

"and, but, or, so, for" bağlaçlarını anlama göre boşluklara yerleştirin.


01/21/2010 14:36:42

kelimesinden gelen baçlarlar 7 kelime grubundan bir tanesini oluştururlar. Bağlaçları kelimeleri, kelime gruplarını ve cümlecikleri ve cümleleri birbirine bağlamak için kullanırız.  Bağlaç Çeşitleri: Bağlaçlar temel olarak üç gruba ayrılır: Eşgüdüm Bağlaçlar (Coordinators), Yan cümle Bağlaçları (Subordinators), Cümleleri bağlayan Bağlaçlar (Sentence Connectors) Eşgüdüm Bağlaçlar - Coordinators: İk


01/21/2010 14:20:42

Bağlantılı/Denklik Bağlaçları - Correlative conjunctions Denklik bağlaçları iki yapıyı iki kelime ile birbirine bağlar. hem....... hem de  I can go both to Italy and Spain this summer. : sadece .......... değil ........... aynı zamanda Olumlu yapılarda kullanılır, anlamı olumsuza çevirir. If this project fails it will affect not only our department, but also the whole organization. He not only tur


01/21/2010 14:17:03

Yan cümlecik bağlaçları, cümleciklerin başında kullanılırlar ve yan cümleciğin esas cümle ile olan ilişkisini gösterirler. Yan cümlecikler temel cümlecikten önce veya sonra kullanılabilirler. Önce kullanıldıkları zaman arkalarından virgülle kullanılırlar. Örneğin: They are not listening although they want to learn.  Although they want to learn, they are not listening. Yan cümle bağlaçları kendi iç


01/21/2010 14:10:58

İngilizce'de doğrudan zıtlık bildiren zarf cümleciklerinde    Doğrudan Zıtlık Bildiren Zarf Cümlecikleri - Direct Contrast Whereas Ali was a lazy student, the others were hardworking . (Ali tembel bir ögrenciyken diğerleri çok çalışkan.) While you are a generous person, your sister is so stingy. (Sen cömert biri olduğun halde kız kardeşin çok cimri.) John likes fish whereas/while his wife hates. (