..er than


01/21/2010 17:24:15

Sıfatlarda Karşılaştırma II (Comperatives - Superlatives) -  Bu konuyla ilgili alıştırmayı çözmek için :  II - More ....... than/ ....er than: daha ... III - The most .......... /the ......est: en ... Yukarıda belirttiğimiz kuralların dışına çıkan düzensiz sıfatlar: YAZIM KURALLARI This e-mail is more urgent than the other e-mail. (Bu e-posta diğer e-postadan daha acil.) Imagination is more import