Fransızca Kökenli Kelimeler - French Originated Words

01/28/2010 14:29:07

FRANSIZCA KÖKENLİ KELİMELER

Özellikle Tanzimat döneminde dilimize pek çok Fransızca kelime girmiştir. Örneğin Türkçe' de -siyon, -yon soneki ile okuduğumuz kelimelerin çoğu Fransızca' dan dilimize geçmiştir. İngilizce' de ise bu son ekleri -şın diye okuruz.

Türkçe İngilizce Okunuşu Türkçe
Abstraksiyon Abstraction ebsttekşın Soyutlama
Adaptasyon Adaptation edapteyşın Uyarlama
Ajitasyon Agitation ecıteyşın Endişe, karışıklık
Akreditasyon Accreditation ıkrediteyşın Denklik
Aksiyon Action ekşın İş, faaliyet
Aliterasyon Alliteration ılitıreyşın Ses yinelemesi
Animasyon Animation enımeyşın Canlandırma
Aplikasyon Application eplıkeyşın Uygulama
Artikülasyon Articulation a:tikyuleyşın Eklem
Asimilasyon Assimilation ısimıleyşın Özümleme
Deflasyon Deflation dıfleyşın Para kısıtlaması
Deformasyon Deformation di:fo:meyşın Biçimsizleşme
Dejenerasyon Degeneration dıcenıreyşın Yozlaşma
Deklarasyon Declaration deklıreyşın İlan, bildirme
Dekorasyon Decoration dekıreyşın Süsleme
Delegasyon Delegation delıgeyşın Temsilciler kurulu
Demonstrasyon Demonstration demınstreyşın Gösteri
Demoralizasyon Demoralization dımorılızeyşın Moral bozukluğu
Depresyon Depression dipreşın Bunalım
Devalüasyon Devaluation divelyueyşın Değer düşürümü
Diksiyon Diction dikşın Söyleyiş biçimi
Disimilasyon Dissimulation disimyuleyşın Benzeşmezlik
Dokümantasyon Documentation dakyumenteyşın Belgeleme
Eliminasyon Elimination ilimineyşın Eleme
Emisyon Emission imişın Yayma, çıkarma
Enfeksiyon Infection infekşın Bulaşma, hastalık
Enflasyon Inflation infleyşın Para şişkinliği
Enformasyon Information infımeyşın Bilgi
Enjeksiyon Injection incekşın İğne yapma
Entegrasyon Integration intigreyşın Bütünleşme
Enternasyonal International intıneşnıl Uluslararası
Fabrikasyon Fabrication febrikeyşın Fabrika yapım
Federasyon Federation fedıreyşın Birlik
Fermantasyon Fermentation fö:mınteyşın Mayalanma
Fonksiyon Function funkşın İşlev
 
Söylenişler için Oxford Advanced Learner's Sözlüğü temel alınmıştır
 
':' işareti önündeki harfi uzun okunmanız gerektiği anlamına gelir.

3 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,67

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz