A ile Başlayan Kelimeler - The Words Beginning with A

01/27/2010 13:01:04

a ile başlayan kelimeler...

-a harfi ile başlayan kelimelerde bu harf bazen -ı harfine benzer bir harf olarak okunur. Ancak Türkçe'deki gibi rahat bir -ı değil, onun yerine kısa ve kesik bir -ı olarak söylenir. Aşağıda bu kelimelerin bir listesini görüyorsunuz.

Kelime Türkçe Anlamı Okunuşu
abondon terketmek ıbandın
abbreviate kısaltmak ıbri:vieit
ability yetenek ıbilıti
aboard gemi, uçak... İçinde ıbo:d
abolish kaldırmak, bitirmek ıbaliş
about yaklaşık, hakkında ıbaut
abroad yurt dışı ıbro:d
abrupt ani ıbrapt
absurd gülünç ıbsö:d
accept kabul etmek ıksept
accommodate kalacak yer sağlamak ıkamıdeit
accompany eşlik etmek ıkampani
accomplish başarmak ıkampliş
accord uzlaşma ıko:d
account hesap ıkaunt
accuse suçlamak ıkyu:z
accustom alıştırmak ıkastım
achieve başarmak ıçi:v
acquaintance tanıdık ıkweintıns
acquire edinmek ıkwaır
across karşı ıkras /ıkro:s
addition ek ıdişın
address adres ıdres
admire hayran olmak ıdmaiı(r)
admit itiraf etmek ıdmit
adore çok sevmek ıdo:(r)
advance avans ıdva:ns
adventure macera ıdvençı(r)
advise tavsiye ıdvais
affair iş,olay ıfeı(r)
affect etkilemek ıfekt
afford gücü yetmek (paraca) ıfo:d
afraid korkmak ıfreid
again tekrar ıgen/ıgein
aggressive saldırgan ıgresiv
ago önce ıguı/ıgou
agree hemfikir olmak ıgri:
ahead ileri ıhed
alarm alarm ıla:m
alert uyarmak ılö:t
alike benzer ılaık
alive sağ, hayatta ılaıv
alliance anlaşma, uyuşma ılaıns
allow izin vermek ılau
alone yalnız ılıun/ıloun
along boyunca ılan:/ılon:
aloud yüksek sesle ılaud
amaze hayrete düşmek ımeiz
amount miktar ımaunt
amuse eğlendirmek ımyu:z
announce ilan etmek ınauns
annoy can sıkmak ınoı
another bir başka ınadı(r)
apart ayrı ıpa:t
apparent kolay anlaşılır ıpeirınt
apologize özür dilemek ıpalıcaız
appeal başvurma ıpi:l
applaud alkışlamak ıplo:d
apply başvurmak ıplai
appoint tayin etmek ıpoint
appreciate takdir etmek ıpri:şieit
approach tutum ıprıuç/ıprouç
appropriate uygun ıproupriıt
approve onaylamak ıpru:v
arise kalkmak ıraız
around etrafında ıraund
arrange ayarlamak ıreinc
arrest tutuklama ırest
arrive varmak ıraiv
ashamed mahçup ışeimd
assemble toplamak ısembl
assist desteklemek ısist
assure temin etmek ışuı(r)/ışu:r
astonish çok şaşırtmak ıstaniş
astound şaşkına çevirmek ıstaund
astronomy astronomi ıstranımi
attach takmak, eklemek ıtaç
attack saldırmak ıtak
attempt teşebbüs ıtempt
attend katılmak ıtend
attract cezbetmek ıtrakt
await beklemek ıweit
awake uyanık ıweik
award hüküm, karar ıwo:d
aware farkında ıweı(r)
away uzakta ıwei

7 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

  • a663466 a663466 : 03/19/2011 14:23:47
    bu konuda 5. sınıta öğrenilenler neler
1 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz